OFICJALNA STRONA
#BudujemySilnaSpolecznosc
Zakochaj się w Warszawie Fundacja Hutnik Warszawa Bielany
0

O Fundacji


Zarząd i rada

Władzami Fundacji są:

- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji

Członkami Fundacji są miedzy innymi ambasadorowie.

Rada Fundacji:

Przewodnicząca: Wanda Krajewska
Członkowie: Maciej Purchała, Michał Kazanowski

Zarząd Fundacji:

Prezes: Przemysław Popek
Wiceprezes: Kamil Średniawa
Członek zarządu: Janina Karasek

Działalność, cele, misja, zadania, plany

Celem Fundacji jest:

- wspieranie, promocja oraz propagowanie sportu i kultury fizycznej
- wspieranie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych
- działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk sportowych
- wspieranie rozwoju i dorobku młodych sportowców
- popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez rozwój sportu
- propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej, przeciwdziałanie praktykom rasistowskim
- działania na rzecz wypromowania wizerunku Warszawy i Bielan

Fundacja realizuje swoje statutowe cele, w szczególności poprzez:

- działania informacyjne i reklamowe na rzecz Fundacji Hutnik
- organizowanie wystaw, imprez, akcji promocyjnych i spotkań
- gromadzenie i archiwizowanie wszelkiego rodzaju przedmiotów związanych z historią Fundacji Hutnik
- współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność o podobnych celach
- fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla młodych sportowców oraz inicjatyw o charakterze pro społecznym i edukacyjnym
- organizowanie imprez masowych, happeningów ulicznych i zawodów sportowych
- działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron WWW, portali lub list dyskusyjnych
- współpracownictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze sportowym
- organizowanie konkursów
- współpracę z podmiotami oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami sportowymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi
- oprócz realizowania przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia dla wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu funduszu z innych źródeł
- żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnieniu ich statutowych obowiązków

Fundacja prowadzi działalność statutową zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Finansowanie

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

- darowizn założyciela Fundacji pochodzące z jego majątku osobistego
- darowizn innych osób fizycznych i prawnych - krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów
- dochodów przekazanych przez osoby fizyczne i prawne - krajowe i zagraniczne, papierów wartościowych, akcji i obligacji
- przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych
- odsetek bankowych od fundusza założycielskiego
- dotacji i subwencji osób prawnych i budżetu państwa
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji, przetargów organizacyjnych przez lub na rzecz Fundacji
- z majątku Fundacji, odsetek bankowych i innych elementów od posiadanego kapitału
- wpływów ze sprzedaży części majątku ruchomego i nieruchomego
- innych przysporzeń
- z prowadzonej działalności gospodarczej

Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
PARTNERZY